TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

Termenii și Condițiile de Utilizare(„Termeni și Condiții”) de mai jos guvernează activitatea Utilizatorilor care folosesc website-ul www.slowfashion.ro pentru a vinde și achiziționa produse de modă sau decorațiune interioară second hand sau vintage.

Prin utilizarea website-ului www.slowfashion.ro, înregistrarea ca Utilizator, postarea de anunțuri de vânzare produse și/sau achiziționarea de produse prin website-ul www.slowfashion.ro vă exprimați consimțământul de acceptare a prevederilor acestor Termeni și Condiții.

Termenii și condițiile următoare pot suporta modificări și actualizări ulterioare. Vă recomandăm să citiți cu atenție și să consultați frecvent prevederile acestora.

1        DEFINIȚII

1.1        Slow Fashion: societatea denumită Slow Fashion Marketplace S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, sectorul 3, Str. General Emanoil Ion Florescu, nr. 8, parter, cam. 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/11999/2020, CUI 43076274.

1.2        Platforma Slow Fashion: website-ul accesibil la adresa URL: www.slowfashion.ro prin intermediul căreia persoanele fizice sau juridice pot vinde și cumpăra produse de modă sau decorațiune interioară second hand sau vintage.

1.3        Vânzător Persoană Fizică: orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, care utilizează Platforma Slow Fashion pentru a posta Produse în vederea vânzării.

1.4        Vânzător Profesionist: utilizatorul care folosește Platforma Slow Fashion în legătură cu activitatea sa comercială, meșteșugărească sau profesională, în calitate de comerciant (persoană fizică autorizată, persoană juridică sau orice altă formă permisă de lege).

1.5        Cumpărător: orice persoană fizică cu vârsta peste 16 ani, persoană fizică autorizată, persoană juridică sau altă entitate juridică permisă de lege, care se înregistrează ca Utilizator și achiziționează Produsele comercializate prin intermediul Platformei Slow Fashion.

1.6        Utilizator: orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 16 ani cu capacitate de exercițiu deplină, persoană fizică autorizată sau persoană juridică, care accesează Platforma Slow Fashion.

1.7        Prețul de Achiziție: suma finală (inclusiv TVA, după caz) care va fi achitată de Cumpărător pentru achiziționarea unui Produs oferit spre vânzare pe Platforma Slow Fashion.

1.8        Prețul Vânzării: suma care va fi transferată Vânzătorului ca urmare a vânzării Produsului ulterior deducerii Comisionului din Prețul de Achiziție al Produsului.

1.9        Produs: produsele de modă sau decorațiuni interioare second hand sau vintage oferite spre vânzare de către Vânzători pe platforma Slow Fashion.

1.10    Comision: suma datorată de către Vânzător către Slow Fashion ulterior vinderii unui Produs pe Platforma Slow Fashion, determinată conform prevederilor prezenților Termeni și Condiții.

1.11    Tarif „Vinde prin Noi”: suma fixă care poate fi percepută de Slow Fashion pentru fotografierea, postarea și/sau depozitarea anunțurilor de vânzare Produse prin intermediul opțiunii „Vinde prin Noi”.

CAPITOLUL I: REGULI GENERALE DE UTILIZARE

2        ÎNREGISTRAREA PE PLATFORMA SLOW FASHION

2.1        Pentru a vinde și cumpăra Produse prin intermediul Platformei Slow Fashion este necesară crearea unui cont de Utilizator.

2.2        La înregistrare, Utilizatorii se obligă să furnizeze informații reale și complete, precum și să actualizeze de îndată aceste infomații în cazul în care vor surveni modificări ulterioare.

2.3        Este interzisă înregistrarea de conturi multiple pe Platforma Slow Fashion de către un singur Utilizator.

2.4        Utilizatorul este unicul responsabil de activitatea desfasurata prin intermediul contului de Utilizator, precum și pentru siguranța numelui/denumirii și parolei contului propriu creat în Platforma Slow Fashion.

3        REGULI DE UTILIZARE

3.1       Utilizatorul se obligă în mod expres să utilizeze Platforma Slow Fashion cu bună-credință, fiind strict interzisă utilizarea abuzivă sau improprie a Platformei Slow Fashion într-un mod care contravine legislației în vigoare, bunelor moravuri, practicilor comerciale sau în orice alt mod care ar fi de natură să aducă prejudicii de orice fel Slow Fashion, Utilizatorilor și/sau oricăror terțe persoane.

3.2        Slow Fashion își rezervă dreptul de a restricționa sau a exclude accesul Utilizatorilor la Platforma Slow Fashion, precum și de a șterge sau restricționa contul de Utilizator, în limitele legii, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului, accesul și/sau existența contului Utilizatorului respectiv ar putea prejudicia sau prejudiciază în vreun fel Slow Fashion, alți Utilizatoriși/sau oricare terțe persoane.

3.3        Utilizatorii au posibilitatea de a posta comentarii, întrebari și răspunsuri pe Platforma Slow Fashion cu respectarea următoarele reguli:

(i) Utilizatorul va folosi în permanenta un limbaj corespunzător și respectuos la adresa celorlalti Utilizatori, fără termeni ofensatori, jignitori, de natură de a încălca bunele moravuriși/sau de natură a incita la ură, rasism, xenofobie și/sau discriminare pe baza diferențelor naționale, etnice, rasiale sau religioase;

(ii) Utilizatorul nu va solicita și/sau include niciun fel deinformații / date personale, precum: detaliile de identificare si contact, adrese, numere de telefon, adrese de email, etc;

(iii) Utilizatorul va posta informații corecte și reale, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, secretul comercial, confidențialitatea și/sau drepturile oricăror terțe părți;

(iv) Utilizatorul nu va posta informatii și/sau materiale de natură publicitară sau de promovare.

3.4        Este permisă postarea de anunțuri de vânzare exclusiv cu privire la produse de modă sau decorațiune interioară second hand sau vintage, conform prevederilor prezenților Termeni și Condiții.

3.5        Este strict interzisă postarea de anunțuri de vânzare cu privire la produse ilegale, contrafăcute, replici ale unor produse originale, produse asupra cărora Utilizatorul și/sau un terț a intervenit în orice fel în sensul modificării caracteristicilor produselor originale (cu excepția unor remedieri (ex. reparații tiv, fermoar, curățare de pete, reparații piele etc.) sau personalizări permise de lege (ex. lărgit sau strâmtat haine, scurtat tiv, înlocuit nasturi) si/sau produse care incalca drepturile de proprietate intelectuala ale unor terte parti.

3.6        Este strict interzisă postarea de anunțuri de vânzare care conțin imagini și/sau mesaje care pot afecta imaginea și/sau reputația Slow Fashion, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale Slow Fashion sau ale unor terțe părți sau conțin mențiuni publicitare sau de promovare.

3.7        Slow Fashion își rezervă dreptul de a înlătura postarile Utilizatorilor având un conținut necorespunzător și/sau incompatibil cu prezenții Termeni si Condiții, precumși de a recurge la remediile prevăzute în prezenții Termeni și Condiții.

4        FUNCȚIONAREA ȘI CONȚINUTUL PLATFORMEI SLOW FASHION

4.1        Slow Fashion nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea descrierii Produselor oferite spre Vânzare pe Platforma Slow Fashion și nu garantează în niciun fel calitatea, cantitatea, conformitatea și/sau orice alte aspecte ale acestor Produse.

4.2        Slow Fashion are obligația de a informa de îndată autoritățile publice competente despre orice activități cu aparență nelegală desfășurate de Utilizatori.

4.3        Slow Fashion se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele defecțiuni legate de funcționarea Platformei Slow Fashion. Cu toate acestea, Slow Fashion nu garantează Utilizatorilor că Platforma Slow Fashion va funcționa neîntrerupt, sigur sau fără erori și/sau defecțiuni. Slow Fashion nu va fi responsabilă pentru problemele tehnice legate de funcționarea Platformei Slow Fashion și/sau pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Utilizatorii le-ar putea suferi în acest caz.

4.4        Slow Fashion nu este responsabilă pentru nicio întârziere și/sau defecțiune ce ar putea surveni în serviciile prestate de partenerii săi.

4.5        Drepturile de proprietate intelectuală asupra anunțurilor de vânzare a Produselor postate de Vânzători aparțin exclusiv acestora. Preluarea oricăror informații în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al proprietarilor este strict interzisă și se sancționează conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL II: PLATFORMA SLOW FASHION

5        ROLUL ȘI ATRIBUȚIILE SLOW FASHION

5.1        Slow Fashion pune la dispoziția Utilizatorilor Platforma Slow Fashion în vederea intermedierii operațiunilor de vânzare-cumpărare de produse de modă sau decorațiune interioară second hand sau vintage.

5.2        Slow Fashion nu deține în niciun moment proprietatea Produselor și nu are calitatea de vânzător sau revânzător al Produselor comercializate de Vânzători. Vânzătorii acționează în nume propriu și nu dețin nicio legătură și/sau afiliere cu Slow Fashion.

5.3        Vânzătorul împuternicește Slow Fashion să îndeplinească următoarele activități:

(i) să publice pe Platforma Slow Fashion anunțul de vânzare a Produsului;

(ii) să editeze pozele Produsului în vederea publicării pe Platforma Slow Fashion,modificării dimensiunii și înlăturării fundalului sau, după caz, să fotografieze Produsul în vederea postării unui anunț de vânzare;

(iii) să promoveze produsele postate de Vânzător prin activități de marketing pe Platforma Slow Fashion, precum și pe conturile de socializare aferente acesteia;

(iv) să accepte sau să respingă după caz, în numele și pe seama Vânzătorului, ulterior confirmării de către acesta, a ofertelor transmise de potențiali Cumpărători;

(v) să accepte în numele și pe seama Vânzătorului comanda plasată de către Cumpărător;

(vi) în cazul efectuării unei comenzi de către un Cumpărător, să încaseze prețul aferent Produsului și să îl transfere către Vânzător după deducerea Comisionului aplicabil conform prezenților Termeni și Condiții.

6        LIMITAREA RĂSPUNDERII

6.1        Slow Fashion nu este sub nicio formă parte la contractul de vânzare-cumpărare încheiat între Vânzător și Cumpărător și nu poate fi ținută răspunzătoare pentru nicio neexecutare, executare necorespunzătoare și/sau încălcare contractuală derivată din acesta.

6.2        Verificarea Conformității și Autenticității Produselor efectuate de către Slow Fashion la solicitarea Cumpărătorului are ca obiect exclusiv a confirma că Produsul vândut de Vânzător corespunde descrierii furnizate de Vânzător pe Platforma Slow Fashion și nu poate atrage în niciun fel răspunderea Slow Fashion.Pentru claritate, Slow Fashion nu va efectua niciun fel de verificare a Produselorla niciun moment în timp, cu excepția cazului în care Cumpărătorul solicită și achită Verificarea Conformității și Autenticității conform prevederilor prezenților Termeni și Condiții.

6.3        Slow Fashion nu își asumă nicio răspundere pentru potențialele prejudicii survenite ca urmare a accesării și/sau utilizăriiîn orice fel a Platformei Slow Fashion, incluzând dar fără a se limita la: descrierile sau caracteristicile Produselor furnizate de Vânzători; neîndeplinirea corespunzătoare și în termen a obligațiilor contractuale de către un Cumpărător sau Vânzător; anularea unei comenzi de către Slow Fashion în numele unui Utilizator în condițiile prezenților Termeni și Condiții; defecțiuni tehnice sau întreruperea temporară a funcționării Platformei Slow Fashion; utilizarea neconformă și/sau ilegală a Platformei Slow Fashion de către un Utilizator; daunele survenite în legătură cu servicii furnizate de alți parteneri contractuali.

6.4        În cazul în care, Slow Fashion este răspunzătoare pentru orice alte potențiale prejudicii, este expres specificat că răspunderea acesteia este limitată exclusiv la repararea prejudiciilor directe survenite ca urmare a unui acțiuni ilicite care poate fi atribuită acesteia și care se afla sub controlul direct al acesteia. În cazul în care Slow Fashion va răspunde pentru orice prejudiciuîn sensul prezentului articol, răspunderea este limitată exclusiv la contravaloarea comisionului total încasat de Slow Fashion în legătură cu comanda din care a izvorât disputa.

CAPITOLUL III: DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

7        ÎNREGISTRAREA PE PLATFORMA SLOW FASHION:

7.1        Vânzarea prin Platforma Slow Fashion presupune crearea unui cont de Utilizator.

7.2        La data înregistrării, Utilizatorul are obligația de a declara cu bună credință dacă operează în calitate de persoană fizică sau în calitate de comerciant (persoană fizică autorizată, persoană juridică sau orice altă formă permisă de lege) în legătură cu activitatea sa comercială, meșteșugărească sau profesională.

7.3        Vânzător Profesionist:

7.3.1       În cazul în care utilizați Platforma Slow Fashion în legătură cu activitatea dumneavoastră comercială profesională în calitate de comerciant, vă revine obligația de a respecta toate reglementările legale și fiscale aplicabile.

7.3.2       Vânzătorii profesioniști au obligația de a confirma și respecta dreptul Cumpăratorului de retragere (i.e. de a returna sau a renunța la un Produs) în termen de 14 zile calendaristice și de a informa Cumpărătorul asupra acestui drept de retragere în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2014.

7.4        Informații Vânzător:

7.4.1       Pentru a vinde prin Platforma Slow Fashion, vă putem solicita să furnizați informații de identificare, incluzând cu titlu de exemplu: nume sau denumire, date bancare, data nașterii, număr de telefon, numărul de identificare la Oficiul Registrului Comerțului, codul unic de identificare.

7.4.2       Prin înregistrarea ca Utilizator pe Platforma Slow Fashion vă asumați obligația de a furniza Slow Fashion informații complete și corecte, precum și de a actualiza de îndată orice modificări survenite cu privire la aceste informații.

7.4.3       Potrivit Politicii noastre de Confidențialitate accesibilă pe website-ul www.slowfashion.ro, menționăm că Furnizorul nostru de Servicii de Plată poate  de asemenea solicita aceste informații în vederea procesării plăților.

8        PRODUSELE VÂNDUTE PRIN PLATFORMA SLOW FASHION

8.1        Vânzătorul se obligă să comercializeze pe Platforma Slow Fashion doar produse reprezentând proprietatea sa exclusivă sau în legătură cu care are dreptul de a transmite dreptul de proprietate asupra lor către orice altă persoană, libere de orice sarcini, autentice și care nu aduc atingere drepturilor oricărei alte terțe părți.

8.2        Nu se acceptă la vânzare produse prezentând deteriorări grave, rupturi vizibile și/sau defecte care fac imposibilă utilizarea acestora.

8.3        Ne rezervăm dreptul de a refuza vânzarea anumitor produse fără a preciza motivul. Pentru o descriere detaliată a produselor comercializate prin Platforma Slow Fashion și/sau a standardelor aplicate acestora vă invităm să consultați Ghidul Vânzătorului.

9        MODALITĂȚI DE VÂNZARE

9.1        Vânzătorul poate selecta vânzarea Produsului prin opțiunea intitulată „Vinde Singur” sau prin opțiunea „Vinde prin Noi”.

9.2        Opțiunea „Vinde Singur”

9.2.1       Opțiunea „Vinde Singur” include următorul mecanism: vânzătorul postează un Produs la Vânzare pe Platforma Slow Fashion completând formularele din secțiunea „Adaugă Produs” incluzând: descrierea Produsului, indicarea categoriei, mărimii, materialului, culorii precum și stării acestuia, furnizarea de fotografii clare ale Produsului, indicarea pretului solicitat pentru produs, indicarea acordului asupra formularii de oferte de pret de catre potențiali cumpărători.

9.2.2       Vânzătorul care selectează opțiunea „Vinde Singur” se obligă să furnizeze informații clare și corecte referitoare la Produs incluzând: descrierea Produsului, indicarea categoriei, mărimii, materialului, culorii precum și stării acestuia, furnizarea de fotografii clare ale Produsului, indicarea pretului solicitat pentru produs.

9.2.3       În cazul în care un Cumpărător a comandat Produsul și a efectuat plata, Vânzătorul care selectează opțiunea „Vinde Singur” se obligă să livreze Produsul către Cumpărător în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea confirmării efectuării plății de către Cumpărător. Livrarea se va efectua potrivit prevederilor art. 11 din prezentii Termeni si Conditii.

9.2.4       Vânzătorul poate retrage în orice moment de la vânzare un Produs însă cel mai târziu până la momentul confirmării efectuării plății de către Cumpărător.

9.2.5       În cazul în care Vânzătorul nu livrează Produsul în termenul stabilit la art. 9.2.3 de mai sus, Slow Fashion va putea anula comanda și rambursa Cumpărătorului prețul plătit.

9.3        Opțiunea „Vinde prin Noi”:

9.3.1       Vânzătorul care selectează opțiunea „Vinde prin Noi” va completa formularul „Ce produse vrei sa vinzi?” incluzând o descriere sumară a Produsului/elor pe care dorește să le comercializeze prin intermediul Platformei Slow Fashion sau, după caz, va contacta Slow Fashion pe cale telefonică sau electronică.

9.3.2       La o dată stabilită de comun acord, Slow Fashion va analiza Produsul/ele pe care Vânzătorul dorește să le comercializeze prin intermediul Platformei Slow Fashion.

9.3.3       Slow Fashion va pregăti (i.e., fotografierea și descriereaProdusului/elor) și posta anunțul/urile de vânzare cu privire la Produsul/ele transmis/e de către Vânzător în vederea comercializării pe Platforma Slow Fashion.

9.3.4       La solicitarea Vânzătorului, în anumite condiții stabilite de comun acord, Slow Fashion poate păstra Produsul/ele până la data la care acestea vor fi vândute. Vânzătorul poate solicita în orice moment scoaterea Produsului/elor de la vânzare și returnarea acestora cu obligația notificării Slow Fashion cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare anterior datei la care se dorește ridicarea Produsului/elor sau returnarea acestuia/ora prin intermediul curierului.

9.3.5       Pentru serviciile prestate către Vânzător ca urmare a selectării opțiunii „Vinde prin Noi”, Slow Fashion poate percepe o sumă fixă urmând a fi stabilită de comun acord cu Vânzătorul în funcție de volumul, natura și/sau caracteristicile specifice ale Produselor intenționate a fi oferite spre vânzare.

9.3.6       Pentru clarificarea termenelor și obligațiilor contractuale, Slow Fashion și Vânzătorul pot încheia un contract separat.

10    ANGAJAMENTELE VÂNZĂTORULUI

10.1    Vânzătorul este exclusiv responsabil pentru conformitatea și/sau acuratețea informațiilor furnizate cu privire la Produsele comercializate prin Platforma Slow Fashion. În măsura în care pe baza informațiilor furnizate de Vânzător vor surveni neclarități cu privire la specificațiile Produsului, vă vom contacta pentru a verifica dacă descrierea Produsului este corectă și corespunzătoare.

10.2    Prin oferirea la vânzare a unui Produs, Vânzătorul garantează că (i) nu încalcă nicio prevedere legală; (ii) nu aduce atingere sub nicio formă drepturile oricăror terți, inclusiv din perspectiva drepturilor de proprietate intelectuală, (iii) nu urmărește efectuarea niciunei tranzacții ilegale, false și/sau frauduloase în vederea transferării ilicite a unor sume de bani, spălării de bani sau oricăror alte scopuri ilegale; (iv) nu comercializează produse contrafăcute sau ilegale.

10.3    Vânzătorul se obligă să notifice de îndată Slow Fashion de survenirea orice modificări ale condiției Produsului/elor oferite spre vânzare pe Platforma Slow Fashion și/sau în cazul în care Produsul/ele oferite spre vânzare pe Platforma Slow Fashion nu se mai află în posesia sau proprietatea acestuia. În aceste circumstanțe, Slow Fashion este îndreptățită să solicite actualizarea descrierii Produsului/elor oferite spre vânzare sau, după caz, să elimine Produsul de pe Platforma Slow Fashion.

10.4    Răspunderea cu privire la acuratețea descrierii Produsului revine exclusiv Vânzătorului. Slow Fashion nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea descrierilor și informațiilor furnizate de Vânzător. Slow Fashion nu garantează în niciun fel pentru calitatea, acuratețea sau orice alte specificații ale Produselor postate de către Vânzător.

10.5    Potrivit prevederilor legale aplicabile, Slow Fashion are obligația de a aduce de îndată la cunoștința autoritățile publice competente despre activitățile cu aparență nelegală, desfășurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informațiile cu aparență nelegală furnizate de Utilizatorii Platformei Slow Fashion. De asemenea, în cazul în care Slow Fashion are suspiciunea că un Produs oferit spre vânzare pe Platforma Slow Fashion este contrafăcut sau aduce atingere drepturilor oricăror terți, inclusiv din perspectiva drepturilor de proprietate intelectuală; și/sau că Vânzătorul urmărește efectuarea unor tranzacții ilegale, false și/sau frauduloase, Slow Fashion este îndreptățită să notifice autoritățile competente,să elimine de îndată Produsul de pe Platforma Slow Fashion și/să recurgă la remediile legale și/sau contractuale pentru recuperarea oricăror și tuturor prejudiciilor suferite.

11    LIVRAREA PRODUSELOR

11.1    Odată ce Cumpărătorul a plătit prețul de achiziție al Produsului, costurile aferente transportului și costurile aferente verificării conformității și autenticității Produsului (dacă este cazul), vă vom notifica pentru a livra Produsul către Cumpărător sau, în cazul în care Cumpărătorul a solicitat verificarea conformității și autenticității, către Slow Fashion.

11.2    Vânzătorul are obligația de a livra Produsul în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de laprimirea confirmării de efectuare a plății de către Cumpărător.

11.3    Pentru a livra Produsul, Cumpărătorul va descărca AWB-ul furnizat de Slow Fashion conținând datele de livrare ale Cumpărătorului, va împacheta Produsul și îl va transmite prin curier. Transmiterea în termen de către Vânzător a Produsului reprezintă răspunderea exclusivă a Vânzătorului.

11.4    În cazul în care Cumpărătorul a selectat achiziționarea Produsului fără efectuarea verificării conformității și autenticității Produsului, Vânzătorul va livra Produsul direct către Cumpărător potrivit mecanismului prevăzut la art. 7.3 din prezenții Termeni și Condiții.

11.5    În cazul în care Cumpărătorul a selectat achiziționarea Produsului cu efectuarea verificării conformității și autenticității Produsului, Vânzătorul va livra Produsul către Slow Fashion. Ulterior finalizării verificării conformității și autenticității Produsului, Slow Fashion va livra Produsul către Cumpărător. În toate cazurile, Slow Fashion va pregăti AWB-ul și îl va transmite Vânzătorului.

11.5.1   În cazul în care un Cumpărător a comandat un Produs oferit spre vânzare conform opțiunii „Vinde prin Noi” și aflat respectiv în posesia Slow Fashion, Slow Fashion va fi responsabilă de livrarea Produsului către Cumpărător.

11.6    Pe parcursul livrării, prestatorul de servicii de curierat va fi unicul raspunzator pentru orice probleme și/sau prejudicii ce ar putea fi aduse Produsului, Slow Fashion fiind complet exonerat de răspundere.

12    ÎNCASAREA DE CĂTRE VÂNZĂTOR A PREȚULUI PRODUSELOR

12.1    Vânzătorul va primi Prețul de Vânzare al Produsului (reprezentând Prețul de Achiziție al Produsului din care se va deduce Comisionul) ulterior primirii de către Cumpărător a Produsului și confirmării conformității acestuia potrivit procedurii stabilite în prezenții Termeni și Condiții.

12.2    În cazul în care Cumpărătorul a sesizat existența unei presupuse neconformități a Produsului cu descrierea furnizată de Vânzător, Slow Fashion va putea suspenda plata Prețului Produsului către Vânzător până la realizarea verificărilor conformității Produsului. În măsura în care, ulterior verificării conformității Produsului, va rezulta că acesta nu corespunde descrierii furnizate de Vânzător, Slow Fashion va putea anula comanda Cumpărătorului și rambursa acestuia contravaloarea Prețului Produsului. Slow Fashion va putea păstra Comisionul plătit de către Vânzător și solicita acestuia inclusiv plata oricăror sume plătite pentru livrarea și/sau verificarea conformității Produsului respectiv, iar ca sancțiune complementară, va putea restricționa sau exclude contul Vânzătorului în conformitate cu art. 3.2 din prezenții Termeni și Condiții.

12.3    Plățile sunt supuse termenelor și condițiilor Furnizorului nostru de Servicii de Plată. Prin vânzarea de Produse prin Platforma Slow Fashion, Vânzătorul își exprimă acordul de a respecta termenii și condițiile Furnizorului nostru de Servicii de Plată. În cazul în care Furnizorul nostru de Plăți blochează o plată, Slow Fashion va putea anula comanda respectivă și rambursa Cumpărătorului prețul plătit. Slow Fashion nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru consecințele și/sau daunele ce ar putea surveni ca urmare a unei astfel de anulari.

13    COMISIONUL

13.1    Vânzătorul datorează Slow Fashion un comision pentru fiecare Produs vândut pe Platforma Slow Fashion care va fi dedus din plata Prețului de Achiziție.

13.2    Cu titlu excepțional, Vânzătorul nu datorează comision pentru Produsele achiziționate de pe Platforma Slow Fashion și repuse la vânzare în termen de 3 (trei) zile de la primirea acestora prin selectarea opțiunii „Repune la Vânzare”.

13.3    Valoarea comisionului depinde de Prețul de Achiziție al Produsului și este calculată potrivit grilei de comision aplicabilă la data la care Produsul a fost achiziționat de Cumpărător. Grila de Comision prevăzută la Anexa 1 constituie parte integrantă la prezenții Termeni și Condiții, urmând a fi actualizată periodic de către Slow Fashion în funcție de propriile condiții comerciale și evoluția vânzărilor în Platforma Slow Fashion.

CAPITOLUL  V: DISPOZIȚII FINALE

14    LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA DISPUTELOR

14.1    Prezentii Termeni si Conditii sunt guvernati de legea romana.

14.2    Eventualele dispute aparute intre unul sau mai multi Utilizatori sau intre Slow Fashion si unul sau mai multi Utilizatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de Curtea de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

ANEXA 1

COMISIONUL APLICABIL VANZATORULUI

PREȚ PRODUS/RON COMISION
≤ 250 30 RON
250 < 13% din Pret

Dreptul de proprietate intelectuala asupra acestui text apartine SC Slow Fashion Marketplace SRL. Copierea sau utilizarea acestui text sau a unor parti din acest text fara notificarea SC Slow Fashion Marketplace SRL este strict interzisa.